POLITYKA PRYWATNO?CI
W?a?ciciel strony e-porady.co.uk zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno?ci.
¤
Ka?dego, kto korzysta w jakikolwiek sposób z tej strony obowi?zuje aktualna Polityka Prywatno?ci.
¤
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wp?ywaj? na podstawow? zasad?:
nie sprzedajemy i nie udost?pniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ u?ytkowników naszych serwisów i newslettera.
¤
Zawsze masz prawo do usuni?cia swoich danych z naszej bazy.
¤
Wymagamy tylko tych danych, które s? niezb?dne do dzia?ania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno??, któr? te dane dotyczy?y.
¤
Subskrypcja Newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te s? obowi?zkowe.
¤
Zastrzegamy sobie prawo do wysy?ania niezapowiedzianych wiadomo?ci zwi?zanych z tematyk? listy osobom, których dane kontaktowe uzyskali?my dzi?ki dobrowolnemu zapisaniu si? na nasz? list?, i które zgodzi?y si? z Polityk? Prywatno?ci.
¤
Dane osobowe podane na serwisach nale??cych do e-porady.co.uk przy okazji wysy?ania komentarzy do artyku?ów, odpowiedzi na forum itp. s? dost?pne dla wszystkich odwiedzaj?cych strony zawieraj?ce te dane. Nie mamy mo?liwo?ci zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystaj? do przes?ania Wam nieokre?lonych informacji. Dlatego dane te nie podlegaj? Polityce Prywatno?ci.
¤
Zawarte w e-porady.pl nasze w?asne artyku?y i artyku?y go?ci zawsze zgadzaj? si? z nasz? opini? i powinne by? traktowane jako opinia. Nie powinno si? bezwarunkowo korzysta? z wszystkiego, co piszemy. Porady, które udost?pniamy powinny by? szczegó?owo analizowane, porównywane z w?asnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy b?d? przedstawia?y si? jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w ?ycie.
¤
Opinie wyra?one przez spo?eczno?? na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze s? zgodne z nasz? w?asn? opini?. Nale?y zwróci? szczególn? ostro?no?? przy korzystaniu z wpisów umieszczonych na forum przez naszych u?ytkowników. Forum nie jest weryfikowane przez moderatora.
¤
E-porady.co.uk oraz jego redakcja nie bior? na siebie odpowiedzialno?ci za zamieszczone reklamy. Kupuj?cy powinien by? ostro?ny odpowiadaj?c na reklam?.
¤
W przypadku pyta? prosz? pisa?:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
¤

Je?li nie zgadzasz si? z nasz? Polityk? Prywatno?ci prosz?, nie odwiedzaj naszej strony, nie rejestruj si? i nie udost?pniaj nam ?adnych danych dotycz?cych Twojej osoby.